Témy školení

1. Základy metrológie

1.1. Základy metrológie

Metrológia

 • objasnenie pojmu metrológia, rozdelenie metrológie, význam, metrologické zabezpečenie národného hospodárstva
 • sústava SI základných a odvodených jednotiek
 • problematika národných etalónov, proces schvaľovania a vyhodnocovania, uschovávania a používania
 • najvyšší stupeň poznateľnosti základných jednotiek, jednotka dĺžky
 • nadväznosť merania

Nový zákon o metrológii č. 157/2018 Zb

 • účel a význam
 • používanie zákonných jednotiek
 • meradlá a ich členenie
 • národné etalóny
 • určené meradlá
 • povinne kalibrované meradlá v kontexte s vyhláškou č. 210
 • metrologická kontrola, overovanie
 • overovanie určených meradiel, čas platnosti overenia a zánik doby platnosti
 • rozdiel medzi kalibráciou a overením meradiel
 • používanie určených meradiel
 • spotrebiteľsky balené výrobky
 • autorizácia a registrácia
 • sankcie pri nedodržaní ustanovení zákona č. 157/2018

Orgány štátnej správy

 • oblasti pôsobenia, náplň a činnosť

1.2. Zabezpečenie presnosti merania a meracích prístrojov

 • definícia merania a jej význam - jednotnosť, správnosť a presnosť merania
 • nadväznosť meracích a skúšobných zariadení na národné etalóny, požiadavky na zabezpečenie kvality meracích zariadení
 • metrologický konfirmačný systém /STN EN ISO 10012-1/
 • určovanie neistôt pri meraniach a kalibráciách
 • zdroje chýb a neistôt
  • určovanie, eliminácia
  • odhady skutočnej veličiny pre zvolenú pravdepodobnosť
 • štatistické spracovanie súboru nameraných hodnôt
  • štatistické charakteristiky polohy, rozptylu, asymetrie a excesu
  • druhy rozdelenia náhodných veličín
 • štandardná neistota
 • kombinovaná štandardná neistota
 • štandardná neistota typu A
 • štandardná neistota typu B
 • rozšírená kombinovaná neistota
 • výpočet výslednej štandardnej neistoty pre lineárnu a funkčnú závislosť, pre závislé a nezávislé vstupné veličiny
 • základné podmienky pre zabezpečenie presného merania v metrologických laboratóriách

2. Metrológia a systém manažérstva merania

2.1. Integrované systémy manažérstva

 • integrované systémy manažérstva
 • metrologické zabezpečenie v kontexte integrovaného systému manažérstva (kvalita, enviroment a BOZP)
 • štruktúra noriem s požiadavkami na metrologické zabezpečenie (STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, OHSAS 18001, STN EN ISO/IEC 17025, ISO/TS 16969)
 • procesný prístup v metrologickom zabezpečení
 • štruktúra dokumentácie metrologického zabezpečenia
 • závery a odporúčania

2.2. Systémy manažérstva merania

 • systémy manažérstva merania
 • požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia (STN EN ISO 10012)
 • analýza spôsobilosti merania v automobilovom priemysle (MSA)
 • podoby a formy dokumentácie metrologického zabezpečenia
 • závery a odporúčanie

3. 3D meranie a hodnotenie geometrických odchýlok a drsnosti povrchu

3.1. 3D meranie a hodnotenie geometrických odchýlok

1. Odchýlky na skutočnej ploche

 • pridruženie ideálnych prvkov k neideálnemu povrchu v kontexte 3D meraní. Implementácia noriem radu ISO 8015 do nových prístupov hodnotenia GPS, GD&T v spojitosti s 3D meraniami
 • vplyv filtrácie a predfiltrácie na výsledok merania
 • odchýlky tvaru + stratégia merania v 2D a 3D
 • odchýlka priamosti
 • odchýlka rovinnosti
 • odchýlka kruhovitosti - definície a parametre
 • všeobecné termíny /povrchy, roviny, osi/
 • profily, referenčné kružnice
 • zobrazená referenčná kružnica
 • definícia referenčných kružníc
 • termíny súvisiace s obvodom kruhu
 • termíny vyjadrujúce funkciu filtrov prístroja
 • ďalšie termíny
 • harmonická analýza profilu kruhovitosti
 • RTA analýza
 • odchýlka valcovitosti
 • odchýlky polohy, smeru a hádzania + stratégia merania
 • vplyv normy STN EN ISO 5459 na 3D meranie
 • metóda maxima, minima, posunutie tolerančných polí v spojitosti s 3D meraniami
 • praktické príklady rozanalyzovania implementácie nových prístupov GPS v kontexte ISO 8015, ISO 14405-1, ISO 1101, ISO 5459 z pohľadu strojárskej metrológie

2.

 • meranie odchýlok kruhovitosti a valcovitosti
 • metódy merania odchýlok kruhovitosti a valcovitosti
 • meracie prístroje

3.2. Charakter povrchu

Charakter povrchu

 • všeobecné termíny
 • rozdiel medzi drsnosťou a vlnitosťou profilu
 • stredné čiary
 • geometrické parametre
 • amplitúdové parametre
 • parametre rozstupu
 • hybridné parametre
 • krivky a im zodpovedajúce parametre
 • parametre charakteru povrchu - porovnanie
 • pravidlo max. a 16%

Meranie drsnosti povrchu

 • filtrácia profilu drsnosti
 • metódy merania drsnosti povrchu
 • meracie prístroje

4. Vibrácie valivých ložísk

4.1. Vibrácie valivých ložísk

Vznik vibrácií valivých ložísk

 • vplyv tvarových odchýlok valivých plôch
 • elastické deformácie
 • vplyv trenia a mazania

Kinematika valivého ložiska

 • výpočet charakteristických frekvencií

Meranie vibrácií

 • prehľad parametrov hodnotiacich vibrácie valivého ložiska

Charakteristiky metód hodnotenia úrovne vibrácií a ich analýzu

 • porovnávacia metóda
 • spektrálna analýza
 • metóda činiteľa výkmitu
 • obálková analýza
 • charakteristické frekvencie vyvolané poruchou na povrchu valivých plôch
 • charakteristické priebehy signálu

Príklad výpočtu charakteristických frekvencií

5. Meranie tvrdosti

5.1. Meranie tvrdosti

1.

 • základné pojmy /definícia tvrdosti/
 • skúšobné metódy a ich rozdelenie podľa princípu, podľa rýchlosti zaťažujúcej sily, podľa účelu merania
 • vzťah medzi tvrdosťou a pevnosťou

2. Meranie tvrdosti podľa Brinella /STN EN ISO 6506-1/, Vickersa /STN EN ISO 6507-1/, Knoopa

 • metodika merania, princíp
 • príprava skúšobného materiálu
 • geometria skúšobného telieska
 • voľba skúšobného zaťaženia a doby pôsobenia
 • hodnotenie a označovanie tvrdosti
 • použitie
 • doporučované hodnoty tvrdosti pre vybrané materiály

3. Meranie tvrdosti podľa Rockwella /STN EN ISO 6508-1/

 • metodika merania, princíp
 • príprava skúšobného materiálu
 • voľba skúšobného zaťaženia a doby pôsobenia
 • hodnotenie a označovanie tvrdosti
 • použitie
 • doporučované hodnoty tvrdosti pre vybrané materiály

4.

 • dynamické skúšky tvrdosti - Poldi kladivko
 • meranie tvrdosti podľa Shora

5.

 • mikrotvrdosť, meranie mikrotvrdosti - príklady použitia

6.

 • konštrukcia tvrdomerov, najpoužívanejšie typy
 • prístroje na meranie mikrotvrdosti /Hannemann/

6. Predpisovanie presnosti na výkresoch - tolerovanie

6.1. Predpisovanie presnosti na výkresoch - tolerovanie

1.

 • predpisovanie rozmerov - kótovanie na technických výkresoch
 • všeobecné zásady
 • súbory a systémy kótovania
 • zobrazovanie a kótovanie tvarových prvkov
 • predpisovanie presnosti - tolerovanie

2.

 • zabezpečenie vymeniteľnosti súčiastok
 • tolerovanie dĺžkových rozmerov
 • normalizované tolerancie podľa ISO
 • základné odchýlky
 • uloženia - vôľa, presah

3.

 • sústavy tolerancií a uložení podľa ISO
 • sústava jednotnej diery a jednotného hriadeľa
 • zápis presnosti dĺžkových rozmerov na výkresoch
 • tolerovanie uhlov, sklonov, kužeľov
 • tolerovanie závitov

4.

 • všeobecné tolerancie - nepredpísané medzné odchýlky dĺžkových a uhlových rozmerov
 • priamkové rozmerové obvody

5.

 • nové normy STN ISO pre technické kreslenie - výber

6.2. Tolerovanie geometrie

1.

 • tolerovanie geometrie - základné pojmy
 • rozdelenie a označovanie
 • základne a sústavy základní
 • označovanie geometrických tolerancií na výkresoch

2.

 • tolerancie tvaru - priamosť, rovinnosť, kruhovitosť, valcovitosť
 • tolerancie profilu - obrysu, profilu
 • tolerancie smeru - rovnobežnosť, kolmosť, sklon
 • tolerancie polohy - umiestnenie, sústrednosť, súososť, súmernosť
 • tolerancie hádzania - kruhové, celkové

3.

 • vzťahy medzi toleranciami dĺžkových rozmerov a geometrickými toleranciami
 • podmienka obalovej plochy
 • podmienka maxima a minima materiálu
 • posunuté tolerančné pole
 • všeobecné tolerancie - nepredpísané geometrické tolerancie

4.

 • drsnosť povrchu - označovanie na výkresoch
 • úpravy povrchu - označovanie na výkresoch

5.

 • nové normy STN ISO pre označovanie spojovacích súčiastok

7. Mechanické skúšky

1. Úvod do problematiky

 • napätosť a deformácia
 • rozdelenie mechanických skúšok

2. Statická skúška ťahom

 • skúšobné tyče
 • ťahový diagram a pevnostné charakteristiky
 • charakteristiky plastickosti a ich stanovenie
 • význam stanovených charakteristík

3. Ostatné statické skúšky

 • statická skúška tlakom
 • statické skúšky ohybom, strihom a krútením

4. Rázové skúšky

 • tranzitné chovanie materiálov
 • rázové skúšky v ohybe
 • ostatné rázové skúšky (NDT, DWTT, TZT, ESSO)

5. Únavové skúšky

 • únavový lom
 • únavové skúšky, Wöhlerov a Smithov diagram
 • hodnotenie únavových vlastností podľa šírenia únavovej trhliny

6. Skúšky tvrdosti

 • základné pojmy, definícia tvrdosti, rozdelenie skúšok tvrdosti
 • meranie tvrdosti podľa Brinella, Vickersa, Knoopa
 • meranie tvrdosti podľa Rockwella
 • dynamické skúšky tvrdosti
 • porovnanie jednotlivých metód

7. Praktická časť

 • príklady
 • diskusia

8. Metalografická analýza

1. Úvod do problematiky

 • rozdelenie a charakteristika jednotlivých metód skúmania štruktúry
 • princíp a význam svetelnej metalografickej mikroskopie

2. Príprava metalografických vzoriek

 • zásady a metódy odberu a preparácie vzoriek
 • brúsenie a leštenie vzoriek, zariadenia na prípravu vzoriek
 • podstata a metodika zviditeľnenia štruktúry

3. Svetelný metalografický mikroskop

 • teoretické základy zobrazovania v metalografickom mikroskope
 • charakteristika mikroskopu
 • spôsoby osvetlenia a zobrazovania

4. Princípy metalografickej analýzy

 • zásady kvalitatívneho hodnotenia štruktúry
 • základy kvantitatívnej metalografie : hodnotenie podľa etalónov, meranie štruktúrnych parametrov, obrazová analýza

5. Praktické príklady metalografickej analýzy vybraných materiálov

 • hodnotenie mikroštruktúry ložiskových ocelí
 • hodnotenie mikroštruktúry hliníkových zliatin

6. Diskusia k nastoleným problémom

9. Tepelné a chemicko-tepelné spracovanie železných a neželezných kovov

1. Úvod do problematiky

2. Fázové premeny pri tepelnom spracovaní (TS) kovov - austenitizácia, perlitická premena, bainitická premena a martenzitická premena

3. Aplikácia diagramov Fe-Fe3C, IRA a ARA pri tepelnom spracovaní ocelí, termomechanické spracovanie (TMS)

4. Základné pojmy pri tepelnom spracovaní (TS), žíhanie, kalenie, prekaliteľnosť, kaliace prostredie, popúšťanie (premeny pri popúšťaní ocele), zušľachťovanie

5. Ocele vhodné na tepelné spracovanie (TS), význam doplnkových číslic v označovaní ocelí

6. Spôsoby a postupy chemicko - tepelného spracovania

7. Postupy a spôsoby zvyšovania mechanických vlastností neželezných kovov

8. Vplyv tepelného a chemicko-tepelného spracovania na výsledné mechanické vlastnosti konštrukčných materiálov

9. Metódy merania tvrdosti kovov, vzťah medzi tvrdosťou a pevnosťou konštrukčných materiálov

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok stačí vyplniť kontaktný formulár a my Vám radi pomôžeme.