Témy školení

1. Základy metrológie

1.1. Základy metrológie

Metrológia

 • objasnenie pojmu metrológia, rozdelenie metrológie, význam, metrologické zabezpečenie národného hospodárstva
 • sústava SI základných a odvodených jednotiek
 • problematika národných etalónov, proces schvaľovania a vyhodnocovania, uschovávania a používania
 • najvyšší stupeň poznateľnosti základných jednotiek, jednotka dĺžky
 • nadväznosť merania

Nový zákon o metrológii č. 157/2018 Zb

 • účel a význam
 • používanie zákonných jednotiek
 • meradlá a ich členenie
 • národné etalóny
 • určené meradlá
 • povinne kalibrované meradlá v kontexte s vyhláškou č. 210
 • metrologická kontrola, overovanie
 • overovanie určených meradiel, čas platnosti overenia a zánik doby platnosti
 • rozdiel medzi kalibráciou a overením meradiel
 • používanie určených meradiel
 • spotrebiteľsky balené výrobky
 • autorizácia a registrácia
 • sankcie pri nedodržaní ustanovení zákona č. 157/2018

Orgány štátnej správy

 • oblasti pôsobenia, náplň a činnosť

1.2. Zabezpečenie presnosti merania a meracích prístrojov

 • definícia merania a jej význam - jednotnosť, správnosť a presnosť merania
 • nadväznosť meracích a skúšobných zariadení na národné etalóny, požiadavky na zabezpečenie kvality meracích zariadení
 • metrologický konfirmačný systém /STN EN ISO 10012-1/
 • určovanie neistôt pri meraniach a kalibráciách
 • zdroje chýb a neistôt
  • určovanie, eliminácia
  • odhady skutočnej veličiny pre zvolenú pravdepodobnosť
 • štatistické spracovanie súboru nameraných hodnôt
  • štatistické charakteristiky polohy, rozptylu, asymetrie a excesu
  • druhy rozdelenia náhodných veličín
 • štandardná neistota
 • kombinovaná štandardná neistota
 • štandardná neistota typu A
 • štandardná neistota typu B
 • rozšírená kombinovaná neistota
 • výpočet výslednej štandardnej neistoty pre lineárnu a funkčnú závislosť, pre závislé a nezávislé vstupné veličiny
 • základné podmienky pre zabezpečenie presného merania v metrologických laboratóriách

2. Metrológia a systém manažérstva merania

2.1. Integrované systémy manažérstva

 • integrované systémy manažérstva
 • metrologické zabezpečenie v kontexte integrovaného systému manažérstva (kvalita, enviroment a BOZP)
 • štruktúra noriem s požiadavkami na metrologické zabezpečenie (STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, OHSAS 18001, STN EN ISO/IEC 17025, ISO/TS 16969)
 • procesný prístup v metrologickom zabezpečení
 • štruktúra dokumentácie metrologického zabezpečenia
 • závery a odporúčania

2.2. Systémy manažérstva merania

 • systémy manažérstva merania
 • požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia (STN EN ISO 10012)
 • analýza spôsobilosti merania v automobilovom priemysle (MSA)
 • podoby a formy dokumentácie metrologického zabezpečenia
 • závery a odporúčanie

3. 3D meranie a hodnotenie geometrických odchýlok a drsnosti povrchu

3.1. 3D meranie a hodnotenie geometrických odchýlok

1. Odchýlky na skutočnej ploche

 • pridruženie ideálnych prvkov k neideálnemu povrchu v kontexte 3D meraní. Implementácia noriem radu ISO 8015 do nových prístupov hodnotenia GPS, GD&T v spojitosti s 3D meraniami
 • vplyv filtrácie a predfiltrácie na výsledok merania
 • odchýlky tvaru + stratégia merania v 2D a 3D
 • odchýlka priamosti
 • odchýlka rovinnosti
 • odchýlka kruhovitosti - definície a parametre
 • všeobecné termíny /povrchy, roviny, osi/
 • profily, referenčné kružnice
 • zobrazená referenčná kružnica
 • definícia referenčných kružníc
 • termíny súvisiace s obvodom kruhu
 • termíny vyjadrujúce funkciu filtrov prístroja
 • ďalšie termíny
 • harmonická analýza profilu kruhovitosti
 • RTA analýza
 • odchýlka valcovitosti
 • odchýlky polohy, smeru a hádzania + stratégia merania
 • vplyv normy STN EN ISO 5459 na 3D meranie
 • metóda maxima, minima, posunutie tolerančných polí v spojitosti s 3D meraniami
 • praktické príklady rozanalyzovania implementácie nových prístupov GPS v kontexte ISO 8015, ISO 14405-1, ISO 1101, ISO 5459 z pohľadu strojárskej metrológie

2.

 • meranie odchýlok kruhovitosti a valcovitosti
 • metódy merania odchýlok kruhovitosti a valcovitosti
 • meracie prístroje

3.2. Charakter povrchu

Charakter povrchu

 • všeobecné termíny
 • rozdiel medzi drsnosťou a vlnitosťou profilu
 • stredné čiary
 • geometrické parametre
 • amplitúdové parametre
 • parametre rozstupu
 • hybridné parametre
 • krivky a im zodpovedajúce parametre
 • parametre charakteru povrchu - porovnanie
 • pravidlo max. a 16%

Meranie drsnosti povrchu

 • filtrácia profilu drsnosti
 • metódy merania drsnosti povrchu
 • meracie prístroje

4. Vibrácie valivých ložísk

4.1. Vibrácie valivých ložísk

Vznik vibrácií valivých ložísk

 • vplyv tvarových odchýlok valivých plôch
 • elastické deformácie
 • vplyv trenia a mazania

Kinematika valivého ložiska

 • výpočet charakteristických frekvencií

Meranie vibrácií

 • prehľad parametrov hodnotiacich vibrácie valivého ložiska

Charakteristiky metód hodnotenia úrovne vibrácií a ich analýzu

 • porovnávacia metóda
 • spektrálna analýza
 • metóda činiteľa výkmitu
 • obálková analýza
 • charakteristické frekvencie vyvolané poruchou na povrchu valivých plôch
 • charakteristické priebehy signálu

Príklad výpočtu charakteristických frekvencií

5. Meranie tvrdosti

5.1. Meranie tvrdosti

1.

 • základné pojmy /definícia tvrdosti/
 • skúšobné metódy a ich rozdelenie podľa princípu, podľa rýchlosti zaťažujúcej sily, podľa účelu merania
 • vzťah medzi tvrdosťou a pevnosťou

2. Meranie tvrdosti podľa Brinella /STN EN ISO 6506-1/, Vickersa /STN EN ISO 6507-1/, Knoopa

 • metodika merania, princíp
 • príprava skúšobného materiálu
 • geometria skúšobného telieska
 • voľba skúšobného zaťaženia a doby pôsobenia
 • hodnotenie a označovanie tvrdosti
 • použitie
 • doporučované hodnoty tvrdosti pre vybrané materiály

3. Meranie tvrdosti podľa Rockwella /STN EN ISO 6508-1/

 • metodika merania, princíp
 • príprava skúšobného materiálu
 • voľba skúšobného zaťaženia a doby pôsobenia
 • hodnotenie a označovanie tvrdosti
 • použitie
 • doporučované hodnoty tvrdosti pre vybrané materiály

4.

 • dynamické skúšky tvrdosti - Poldi kladivko
 • meranie tvrdosti podľa Shora

5.

 • mikrotvrdosť, meranie mikrotvrdosti - príklady použitia

6.

 • konštrukcia tvrdomerov, najpoužívanejšie typy
 • prístroje na meranie mikrotvrdosti /Hannemann/

6. Predpisovanie presnosti na výkresoch - tolerovanie

6.1. Predpisovanie presnosti na výkresoch - tolerovanie

1.

 • predpisovanie rozmerov - kótovanie na technických výkresoch
 • všeobecné zásady
 • súbory a systémy kótovania
 • zobrazovanie a kótovanie tvarových prvkov
 • predpisovanie presnosti - tolerovanie

2.

 • zabezpečenie vymeniteľnosti súčiastok
 • tolerovanie dĺžkových rozmerov
 • normalizované tolerancie podľa ISO
 • základné odchýlky
 • uloženia - vôľa, presah

3.

 • sústavy tolerancií a uložení podľa ISO
 • sústava jednotnej diery a jednotného hriadeľa
 • zápis presnosti dĺžkových rozmerov na výkresoch
 • tolerovanie uhlov, sklonov, kužeľov
 • tolerovanie závitov

4.

 • všeobecné tolerancie - nepredpísané medzné odchýlky dĺžkových a uhlových rozmerov
 • priamkové rozmerové obvody

5.

 • nové normy STN ISO pre technické kreslenie - výber

6.2. Tolerovanie geometrie

1.

 • tolerovanie geometrie - základné pojmy
 • rozdelenie a označovanie
 • základne a sústavy základní
 • označovanie geometrických tolerancií na výkresoch

2.

 • tolerancie tvaru - priamosť, rovinnosť, kruhovitosť, valcovitosť
 • tolerancie profilu - obrysu, profilu
 • tolerancie smeru - rovnobežnosť, kolmosť, sklon
 • tolerancie polohy - umiestnenie, sústrednosť, súososť, súmernosť
 • tolerancie hádzania - kruhové, celkové

3.

 • vzťahy medzi toleranciami dĺžkových rozmerov a geometrickými toleranciami
 • podmienka obalovej plochy
 • podmienka maxima a minima materiálu
 • posunuté tolerančné pole
 • všeobecné tolerancie - nepredpísané geometrické tolerancie

4.

 • drsnosť povrchu - označovanie na výkresoch
 • úpravy povrchu - označovanie na výkresoch

5.

 • nové normy STN ISO pre označovanie spojovacích súčiastok

7. Mechanické skúšky

1. Úvod do problematiky

 • napätosť a deformácia
 • rozdelenie mechanických skúšok

2. Statická skúška ťahom

 • skúšobné tyče
 • ťahový diagram a pevnostné charakteristiky
 • charakteristiky plastickosti a ich stanovenie
 • význam stanovených charakteristík

3. Ostatné statické skúšky

 • statická skúška tlakom
 • statické skúšky ohybom, strihom a krútením

4. Rázové skúšky

 • tranzitné chovanie materiálov
 • rázové skúšky v ohybe
 • ostatné rázové skúšky (NDT, DWTT, TZT, ESSO)

5. Únavové skúšky

 • únavový lom
 • únavové skúšky, Wöhlerov a Smithov diagram
 • hodnotenie únavových vlastností podľa šírenia únavovej trhliny

6. Skúšky tvrdosti

 • základné pojmy, definícia tvrdosti, rozdelenie skúšok tvrdosti
 • meranie tvrdosti podľa Brinella, Vickersa, Knoopa
 • meranie tvrdosti podľa Rockwella
 • dynamické skúšky tvrdosti
 • porovnanie jednotlivých metód

7. Praktická časť

 • príklady
 • diskusia

8. Metalografická analýza

1. Úvod do problematiky

 • rozdelenie a charakteristika jednotlivých metód skúmania štruktúry
 • princíp a význam svetelnej metalografickej mikroskopie

2. Príprava metalografických vzoriek

 • zásady a metódy odberu a preparácie vzoriek
 • brúsenie a leštenie vzoriek, zariadenia na prípravu vzoriek
 • podstata a metodika zviditeľnenia štruktúry

3. Svetelný metalografický mikroskop

 • teoretické základy zobrazovania v metalografickom mikroskope
 • charakteristika mikroskopu
 • spôsoby osvetlenia a zobrazovania

4. Princípy metalografickej analýzy

 • zásady kvalitatívneho hodnotenia štruktúry
 • základy kvantitatívnej metalografie : hodnotenie podľa etalónov, meranie štruktúrnych parametrov, obrazová analýza

5. Praktické príklady metalografickej analýzy vybraných materiálov

 • hodnotenie mikroštruktúry ložiskových ocelí
 • hodnotenie mikroštruktúry hliníkových zliatin

6. Diskusia k nastoleným problémom

9. Tepelné a chemicko-tepelné spracovanie železných a neželezných kovov

1. Úvod do problematiky

2. Fázové premeny pri tepelnom spracovaní (TS) kovov

 • austenitizácia, perlitická premena, bainitická premena a martenzitická premena

3. Aplikácia diagramov

 • aplikácia diagramov Fe-Fe3C, IRA a ARA pri tepelnom spracovaní ocelí
 • termomechanické spracovanie (TMS)

4. Základné pojmy pri tepelnom spracovaní (TS)

 • žíhanie, kalenie, prekaliteľnosť, kaliace prostredie, popúšťanie (premeny pri popúšťaní ocele), zušľachťovanie

5. Ocele vhodné na tepelné spracovanie (TS)

 • význam doplnkových číslic v označovaní ocelí

6. Chemicko-tepelné spracovanie

 • spôsoby a postupy chemicko-tepelného spracovania

7. Zvyšovanie mechanických vlastností neželezných kovov

 • postupy a spôsoby zvyšovania mechanických vlastností neželezných kovov

8. Vplyv tepelného a chemicko-tepelného spracovania

 • vplyv tepelného a chemicko-tepelného spracovania na výsledné mechanické vlastnosti konštrukčných materiálov

9. Meranie tvrdosti kovov

 • metódy merania tvrdosti kovov
 • vzťah medzi tvrdosťou a pevnosťou konštrukčných materiálov

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok stačí vyplniť kontaktný formulár a my Vám radi pomôžeme.